Opći uvjeti za Visa prepaid poklon karticu

1. Područje primjene

Ovim Općim uvjetima uređuju se međusobna prava i obveze Banke i potrošača – fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Korisnik kartice) te uvjeti korištenja Visa prepaid poklon kartice od strane Korisnika kartice. Sastavni dio ovih Općih uvjeta je Tarifa naknada za poslovanje s prepaid karticama, koja se nalazi u prilogu ovih Općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga, te čine njihov sastavni dio u dijelu koji se odnosi na platni instrument iz ovih Općih uvjeta.


2. Pojmovnik

Pojedini pojmovi iz ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

Banka Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Adrese za komuniciranje: e-mail: info@poba.hr,

Info telefon 072 20 20 20; Telefon:38572655000; Fax: 38572655266

Internet stranica: www.poba.hr

Banka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 010000486, OIB 97326283154. Banka posluje temeljem odobrenja za rad izdanog od strane Hrvatske narodne banke, Zagreb, koja je nadležno tijelo za nadzor nad poslovanjem Banke. Popis poslovnica Banke nalazi se na Internet stranici Banke: www.poba.hr

Kartica Međunarodno prihvaćena Visa prepaid kartica koja Korisniku kartice omogućava plaćanje roba i usluga u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu do uplaćenog iznosa koji je naznačen na Kartici. Kartica ne glasi na ime korisnika. Zamjenska kartica Kartica koja se izdaje na zahtjev Korisnika kartice u slučaju tehničke neispravnosti Kartice. Zamjenska kartica izdaje se samo ukoliko Kartica koju Korisnik kartice reklamira nikada nije bila ispravna za korištenje i ukoliko rok važenja neispravne Kartice nije istekao. Distributer kartice Pravna osoba koja u ime i za račun Banke prodaje Karticu Uplatitelju (kupcu Kartice) i aktivira Karticu te izdaje Uplatitelju Potvrdu o aktiviranju kartice.

Potvrda o aktiviranju Kartice Potvrda koju Uplatitelju (kupcu kartice) izdaje ovlaštena osoba Distributera prilikom prodaje i aktiviranja Kartice a koja služi kao dokaz o kupnji i aktiviranju Kartice. Ukoliko Uplatitelj nije ujedno i Korisnik kartice, dužan je Potvrdu o aktiviranju kartice predati Korisniku kartice zajedno s Karticom (poklon paketom).

Uplatitelj Fizička osoba koja je kod kupnje Kartice uplatila iznos naznačen na Kartici, koja je preuzela Karticu, a može je osobno koristiti ili je dati nekom drugom na korištenje.

Korisnik kartice Osoba koja je potpisala Karticu i koja je koristi za plaćanje roba i usluga u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Iznos potrošnje Iznos koji je naznačen na kartici i do kojega Korisnik kartice može koristiti Karticu isključivo za plaćanje roba i usluga u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Prihvatno mjesto Fizičko ili grafičko korisničko sučelje na Prodajnom mjestu koje preuzima kartične podatke potrebne za provođenje transakcije (EFT POS terminal, e-commerce).

Prodajno mjesto Pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost, a prihvaća Visa Elektron karticu kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja robe i usluga.

Korisnički račun (slip) Potvrda koju Korisnik kartice dobije pri kupnji roba i usluga.

ZPP Zakon o platnom prometu sa svim eventualnim izmjenama i dopunama.


3.Izdavanje Kartice

Kartica se izdaje na mjestu prodaje Kartice kod ovlaštenog Distributera odmah po uplati iznosa koji odgovara iznosu apoena označenog na kartici, te jednokratne naknade za izdavanje kartice Kartica se izdaje u apoenima od 250 kuna, 500 kuna i 1.000 kuna. Nakon uplate nominalnog iznosa na koji glasi Kartica i naknade za njeno izdavanje, ovlaštena osoba Distributera kartice aktivira Karticu i izdaje Potvrdu o aktiviranju kartice. Uplata za kupnju Kartice ne smatra se depozitom koji je primila Banka, te nije osigurana kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Ukoliko Uplatitelj (kupac kartice) kupuje kartice u ukupnoj nominalnoj vrijednosti većoj od 1.125 kuna, dužan je Distributeru Kartice, na njegov zahtjev, predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu, te dati svoje osnovne podatke koji se unose u Upitnik za klijenta – fizičku osobu.

Ovlašteni Distributer može izdati karticu Uplatitelju (kupcu kartice) koji je omogućio utvrđivanje svog identiteta te je u tu svrhu predočio Distributeru potrebne identifikacijske isprave.


4. Naknade

Sve naknade vezane uz korištenje Kartice naplaćuju se u kunama. Naknada za izdavanje Kartice kao i sve vrste naknada koje se naplaćuju s računa Kartice ili od Korisnika kartice, navedene su u prilogu ovih Općih uvjeta - u Tarifi naknada za poslovanje s prepaid karticama.


5. Korištenje Kartice

Nakon primitka kartice, Korisnik kartice je obvezan potpisati Karticu na za to predviđenom mjestu na poleđini Kartice. Nepotpisana kartica je nevažeća, a Korisnik kartice preuzima punu odgovornost u slučaju gubitka, krađe ili zlouporabe nepotpisane Kartice za štetu nastalu uporabom Kartice od strane neovlaštene osobe. Korisnik Kartice koji je potpisao karticu jedini može koristiti Karticu i dužan ju je koristiti u skladu s ovim Općim uvjetima. Potpisom Kartice, odnosno njenim prvim korištenjem, Korisnik kartice prihvaća ove Opće uvjete i Opće uvjete poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga Banke, čime preuzima prava i obveze iz Okvirnog ugovora, koji se prihvatom Općih uvjeta sklapa na određeno vrijeme i to do zadnjeg dana u mjesecu naznačenom na Kartici (rok valjanosti Kartice). Korisniku kartice dopuštena je potrošnja najviše do Iznosa potrošnje naznačenog na Kartici.

Kartica se može koristiti:

- kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja na Prodajnim mjestima pri kupnji roba i usluga u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu

- kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja za kupnju roba i usluga putem Interneta

Korisnik kartice pri kupnji roba i usluga na fizičkim Prihvatnim mjestima daje suglasnost za izvršenje transakcije potpisom na Korisničkom računu na isti način kako je potpisao Karticu. Korisnik kartice mora zadržati jednu kopiju Korisničkog računa za svoju evidenciju. Prilikom korištenja Kartice na fizičkim Prihvatnim mjestima, Korisnik kartice ne smije dopustiti da Kartica izađe iz njegovog vidokruga, a ako to učini, sam snosi odgovornost za moguću zlouporabu, pa Banka za takvu zlouporabu ne odgovara. Korisnik kartice pri plaćanju roba i usluga na Prihvatnim mjestima na Internetu, svoj identitet potvrđuje sljedećim podacima: brojem Kartice, datumom isteka valjanosti kartice i sigurnosnim kodom otisnutim na poleđini Kartice.

Troškovi učinjeni u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu odmah terete Iznos potrošnje u kunama.

Devizni troškovi preračunavaju se u kune po prodajnom tečaju Visa Europe Sprl. važećem na dan transakcije, uvećanom za konverzijsku naknadu od 3,5%. Pravila konverzije valuta i tečajna lista kartične kuće Visa Europe Sprl. dostupni su na web adresi:

http://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates

Informacije o stanju Iznosa potrošnje na kartici dostupne su:

- Putem korisničkog kontakt centra na broj: 0800 66 99 66

- Putem info telefona Banke broj: 072 20 20 20

- U poslovnicama Banke (u radno vrijeme poslovnica)

- Putem korisničkih web stranica: www.ekesh.net

- Putem elektroničke pošte: podrska@ekesh.net

Za identifikaciju Korisnika kartice koristi se Kartica/ broj Kartice

Informacije o potrošnji (ispis transakcija) dostupne su:

- U poslovnicama Banke (u radno vrijeme poslovnica)

- Putem korisničkih web stranica: www.ekesh.net

- Putem Ekesh mobilne aplikacije (EkeshCard)

Za identifikaciju Korisnika kartice koristi se Kartica/broj Kartice i Potvrda o aktiviranju kartice.

Kartica se ne može koristiti za isplatu gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.


6. Uvjeti iskupljivosti Kartice

Isplata gotovine Korisniku kartice moguća je samo u poslovnicama Banke i to u sljedećim slučajevima:

1. ukoliko Korisnik kartice otkaže Karticu prije isteka roka valjanosti Kartice (otkaz ugovora prije isteka roka važenja ugovora), uz naplatu naknade po Tarifi Banke

2. ukoliko Iznos potrošnje na Kartici nije u potpunosti iskorišten za plaćanje roba i usluga, a rok valjanosti Kartice nije istekao, isplaćuje se neiskorišteni Iznos potrošnje, uz naplatu naknade po Tarifi Banke

3. ukoliko Korisnik kartice zatraži isplatu neiskorištenog Iznosa potrošnje na dan isteka roka valjanosti kartice ili u roku do godinu dana od dana isteka roka valjanosti Kartice, bez naknade

4. ukoliko Korisnik kartice zatraži isplatu neiskorištenog Iznosa potrošnje nakon proteka roka od godinu dana od dana isteka roka valjanosti Kartice, uz naplatu naknade po Tarifi Banke. Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatom gotovine u Banci, Korisnik kartice dužan se identificirati potpisanom Karticom, osobnom iskaznicom ili putovnicom te dati svoje osnovne podatke koji se unose u Upitnik za klijenta – fizičku osobu.


7. Rok valjanosti Kartice

Rok valjanosti kartice naveden je na Kartici. Kartica vrijedi do zadnjeg dana u mjesecu naznačenom na kartici. Nakon isteka roka valjanosti Kartice, bez obzira na to je li Iznos potrošnje iskorišten ili nije, Karticu nije moguće koristiti niti obnoviti/zamijeniti.


8. Zaštita Kartice

Korisnik kartice dužan je odmah po primitku Kartice poduzeti sve razumne mjere da Kartica ne dođe u posjed treće osobe. Korisnik kartice dužan je čuvati Karticu od neovlaštenog pristupa, otuđivanja ili nepravilne uporabe, a osobito je dužan: - potpisati Karticu odmah po primitku, - prilikom korištenja Kartice ne dopustiti da Kartica izađe iz njegovog vidokruga. U slučaju gubitka, krađe ili zlouporabe Kartice, Korisnik kartice sam snosi odgovornost za štetu.


9. Izdavanje Zamjenske kartice

Ukoliko je Kartica tehnički neispravna, Korisnik kartice može u poslovnici Banke zatražiti Zamjensku karticu. Tehnički neispravnom Karticom smatra se samo Kartica koja nikad nije bila ispravna za korištenje i kojoj rok važenja nije istekao. Za izdavanje Zamjenske kartice, Banka ne naplaćuje naknadu. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje Zamjenske kartice, Korisnik kartice dužan se identificirati: potpisanom Karticom, osobnom iskaznicom ili putovnicom i Potvrdom o aktiviranju Kartice te dati svoje osnovne podatke koji se unose u Upitnik za klijenta – fizičku osobu. Ukoliko je Kartica fizički oštećena kod Korisnika kartice, Korisnik kartice može otkazati Okvirni ugovor i zatražiti isplatu preostalog Iznosa potrošnje na računu Kartice, sukladno točki 6. Ovih Općih uvjeta, uz plaćanje naknade po tarifi Banke


10. Prestanak prava korištenja Kartice i otkaz Kartice

Banka je ovlaštena blokirati Karticu u sljedećim slučajevima:

- kada sumnja da je ugrožena sigurnost Kartice

- kada sumnja na neovlašteno korištenje Kartice ili njeno korištenje s namjerom prijevare

- ukoliko Korisnik Kartice svojim poslovanjem narušava ugled Banke

- ukoliko Korisnik Kartice postupa suprotno prisilnim propisima RH i moralu društva

- na zahtjev zakonodavca ili nadzornog tijela.

U slučaju blokade Kartice, prestaje pravo na korištenje preostalog Iznosa potrošnje na Kartici, a Korisnik Kartice je obvezan Karticu prerezanu vratiti Banci. Kartica kojoj je istekao rok valjanosti ili je zbog bilo kojeg razloga poništena, ne smije se naknadno koristiti.


11. Prigovori potrošača

Ukoliko Korisnik kartice smatra da se Banka ne pridržava odredbi ovih Općih uvjeta vezanih uz korištenje Kartice, svoj pismeni prigovor može uputiti na sljedeće načine:

- poštom na adresu: Podravska banka d.d. Opatička 3, 48000 Koprivnica

- elektroničkom poštom na e-mail adresu: prigovor@poba.hr

- telefonski na broj Info centra Banke: 072 20 20 20

- osobno u poslovnici Banke. Banka će Korisniku kartice dostaviti odgovor najkasnije u roku od 10 dana od dana zaprimanja prigovora. Banka ne preuzima odgovornost za kvalitetu roba i usluga plaćenih Karticom. Prigovore u vezi s robom i uslugom Korisnik kartice rješava s Prodajnim mjestom.


12. Iznimke od primjene Zakona o platnom prometu

Banka i Korisnik kartice su suglasni s tim da u skladu s člankom 11. stavkom 1. Zakona o platnom prometuna ugovorni odnos nastao na temelju potpisivanja Kartice, odnosno prvog korištenja Kartice:

-iznimno od odredbi članka 21. Zakona o platnom prometu, Banka ne mora predlagati promjene okvirnog ugovora na način iz članka 19. stavka 1. Zakona o platnom prometu -iznimno od odredbi članka 24. i 25. Zakona o platnom prometu, s obzirom na to da se u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom 4. Kartica koristi anonimno, Korisniku kartice mora omogućiti samo provjera iznosa novčanih sredstava pohranjenih na platnom instrumentu (Kartici) nakon izvršenja transakcije.

Banka i Korisnik kartice su suglasni s tim da se u skladu s člankom 28. Zakona o platnom prometu na ugovorni odnos nastao na temelju potpisivanja Kartice odnosno prvog korištenja Kartice:

- članak 31. stavak 1. točka 2. Zakona o platnom prometu ne primjenjuje

- članak 32. stavak 1. točke 3, 4. i 5. Zakona o platnom prometu ne primjenjuju

- članak 36. stavak 2. i 3. Zakona o platnom prometu ne primjenjuju

- članak 34, članak 35. i članak 36. stavak 1. Zakona o platnom prometu ne primjenjuju,

- iznimno od članka 40. stavka 1. Zakona o platnom prometu, Banka nije dužna obavijestiti Korisnika kartice o odbijanju naloga za plaćanje, ako je neizvršenje naloga vidljivo iz konteksta

- iznimno od članka 41. Zakona o platnom prometu, Korisnik kartice ne može opozvati nalog za plaćanje nakon slanja naloga za plaćanje ili davanja suglasnosti za izvršenje transakcije primatelju plaćanja

- iznimno od članka 43. Zakona o platnom prometu, primjenjuju se drugi rokovi izvršenja, odnosno da se za transakcije inicirane od strane ili preko primatelja plaćanja rokovi izvršenja plaćanja iz tog članka ne primjenjuju.


13. Sporovi

U svim sporovima između Korisnika kartice i Banke, može se podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, a u slučaju sudskog spora, nadležan je stvarno nadležni sud prema sjedištu Banke.


14. Zaštita osobnih podataka

Korisnik kartice potpisivanjem Kartice, odnosno njenim prvim korištenjem, daje svoju suglasnost Banci da osobne podatke dane dobrovoljno kao i sve druge podatke o njemu za koje Banka sazna u pružanju usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta, a koji su Zakonom zaštićeni kao povjerljivi i tajni, može koristiti u svojim poslovnim evidencijama u svrhu obavljanja redovitih poslova Banke vezano za pružanje usluge za vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Banka je dužna s navedenim podacima postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja tajnosti podataka za koje je saznala u poslovanju s klijentima, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima i punu zaštitu bankovne tajne od strane svih osoba kojima će u skladu s ovom suglasnošću biti omogućen pristup zaštićenim podacima, kao i njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima klijenta.


15. Završne odredbe

Ova Opća pravila i uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se od 22.02.2018. godine na sve izdane Visa prepaid poklon kartice, a njihovom primjenom prestaju važiti Opći uvjeti za Visa Prepaid poklon karticu UB 74/2015 od 2. ožujka 2015. godine.

Za sve što nije regulirano ovim Općim uvjetima primjenjivat će se interni akti Banke i izakonski propisi koji reguliraju kartično poslovanje. Banka zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta u skladu sa zakonskim propisima i poslovnom politikom Banke, uz obvezu objave izmjena i dopuna dva mjeseca prije njihove primjene. Ukoliko Korisnik kartice ne prihvati predložene izmjene i dopune, ima pravo otkazati Okvirni ugovor i zatražiti isplatu preostalog Iznosa potrošnje na računu Kartice, sukladno točki 6. ovih Općih uvjeta, te prerezanu Karticu vratiti Banci.

Ovi Opći uvjeti zajedno s Tarifom naknada za poslovanje s prepaid karticama, te Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga Banke, nalaze se na svim prodajnim mjestima Distributera kartice, u svim poslovnicama Banke, na internet stranici Banke: www.poba.hr, te na korisničkim web stranicama: www.ekesh.net.

Na zahtjev Korisnika kartice, Distributer kartice ili Banka, će mu uručiti kopiju Općih uvjeta, bez naplate naknade.

Prilog: Tarifa naknada za poslovanje s prepaid karticama

NAKNADA OPIS NAKNADE IZNOS NAKNADE
Naknada za izdavanje Kartice Jednokratna naknada koja se naplaćuje kupcu Kartice po aktivaciji kartice Za nom. vr. 250 kn = 22,90 kn
Za nom. vr. 500 kn = 24,90 kn
Za nom. vr. 1.000 kn = 29,90 kn
Naknada za vođenje računa Kartice Mjesečna naknada za tehničko vođenje računa Kartice i korisničkog portala. Naplaćuje se na kraju mjeseca, počevši od datuma prodaje i aktivacije kartice za tekući mjesec, s računa Kartice.
  • Do 3 mj. = 0 kn
  • Preko 3 do 24 mj. = 2,90 kn
  • Preko  24mj. = 9,90 kn
Naknada za izdavanje Zamjenske kartice Jednokratna naknada koja se naplaćuje za manipulativne troškove zamjene tehnički neispravne kartice. Ne naplaćuje se
Transakcijska naknada Naknada za tehničku provedbu transakcije. Ne naplaćuje se
Naknada za upit u stanje preostalog Iznosa potrošnje na Kartici Obvezna informacija po ZPP-u Ne naplaćuje se
Naknada za ispis povijesti transakcija u poslovnicama Banke Jednokratna naknada za manipulativne troškove Banke. Naknada se naplaćuje elektronski sa računa Kartice, po pružanju usluge Korisniku kartice. 5 kn